REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

GOOD LOOK weddings & events

 

WSTĘP

 

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników.

Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

 

 1. DEFINICJE

 

SERWIS – portal internetowy zajmujący się wypożyczaniem elementów dekoratorskich funkcjonujący pod adresem internetowym www.GOOD-LOOK.pl , email: info@GOOD-LOOK.pl prowadzony przez Administratora.

ADMINISTRATOR / WYNAJMUJĄCY – firma GOOD LOOK Karol Wyszyński zarejestrowana w Polsce, Białystok ul. Pułkowa 18,15-143 Białystok, NIP: 8461623890, REGON: 363088025. Ilekroć mowa o nazwie GOOD LOOK weddings & events odnosi się to do firmy GOOD LOOK Karol Wyszyński. Administrator świadczy usługę najmu dekoracji i elementów dekoratorskich na rzecz Użytkowników.

TOWAR – rzecz lub prawo, które może być przedmiotem najmu za pośrednictwem Serwisu. Przedmiotem najmu w Serwisie są przedmioty posiadane na stanach magazynowych przez Wynajmującego, dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami.

OSOBA – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług najmu oferowanych przez Serwis, w szczególności może korzystać z Serwisu jako Najemca.

NAJEMCA – Użytkownik dokonujący najmu Towaru za pośrednictwem Serwisu.

KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

NAJEM – procedura prowadząca do zawarcia umowy najmu. Wynikiem najmu jest wypożyczenie określonych elementów dekoratorskich na oznaczony w umowie czas. Najem odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy najmu zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Najemcą, a Wynajmującym. Przez umowę najmu Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz i zwrócić rzeczy w stanie niepogorszonym w terminie oznaczonym w umowie najmu.

 

 1. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

2.1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach.

Pliki cookies używane są w celu:
– uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika,
– weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,
– udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi,
– tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami,
– na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku Lubię, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
– stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.
– stosowania reklam displayowych w oparciu o RTB HOUSE w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować tę usługę dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w tej sieci reklamowej za pośrednictwem linku http://rtbhouse.com/privacy.php.

2.2. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.

2.3. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

2.4. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet ExplorerChromeSafariFireFoxOpera. Urządzenia mobilne – każde urządzenie może tą funkcję obsługiwać w inny sposób. Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

3.1. Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami regulaminu.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

4.1. Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy.

4.2. Przedmiotem obrotu w Serwisie mogą być Towary, których obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.3. Najem ma charakter otwarty dla Użytkowników. Wystawione towary są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń w ramach dostępnych stanów magazynowych. Podawane przez Administratora/ Wynajmującego ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu przy Towarze, którego dotyczą. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4.4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

4.5. Zawarcie umowy z Administratorem przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora

4.6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 

 1. REJESTRACJA

 

5.1. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następują poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości zwrotnej od Administratora z potwierdzeniem dostępności wybranych elementów dekoratorskich w danym terminie, wraz z potwierdzeniem kosztów wysyłki (w przypadku wyboru takiej opcji).

5.2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu, ważnego adresu email, hasła do Konta, numeru telefonu kontaktowego i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5.3. W przypadku rejestracji Najemcy występującego jako osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Użytkownik w czasie rejestracji w celu skutecznego zawarcia umowy najmu musi uzupełnić w swoim Koncie: nazwę (firmy, spółki), imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Administratorem, adres siedziby (firmy, spółki), numer telefonu kontaktowego oraz numer NIP.

5.4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule 5.2. i 5.3. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w punktach 5.2 oraz 5.3. w trakcie korzystania z usług Serwisu. Administrator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w art. 5.2 i 5.3, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości / Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / KRS itp.

5.5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

5.6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

 

5.7. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. ZAWARCIE UMOWY NAJMU POMIĘDZY NAJEMCĄ A WYNAJMUJĄCYM

 

6.1. Najemca składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora: info@GOOD-LOOK.pl lub telefonicznie pod numerem +48 606-639-445.

6.2. Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

6.3. Złożenie zamówienia przez Najemcę jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane.

6.4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik ma możliwość założenia konta (rejestracji). Dzięki temu będzie możliwy ciągły dostęp do podglądu statusu zamówienia, dokonaniu ewentualnych zmian lub uwag oraz śledzenia trasy przesyłki. Podając poniżej hasło zostanie zarejestrowane konto w sklepie. Do sklepu będzie można się logować używając podanego adresu e-mail i hasła.

Zawarcie umowy, której przedmiotem są usługi najmu świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie następuje z chwilą otrzymania wiadomości zwrotnej od Administratora potwierdzającej dostępność towaru oraz zawarcie umowy.

6.5. Najemca wyraża zgodę na przekazanie Wynajmującemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy najmu.

6.6. Najemca jest zobowiązany uregulować należność za wynajmowany Towar wraz z wpłatą kaucji w momencie odesłania podpisanej umowy. Wpłaty za Towar są dokonywane na konto bankowe Administratora. W uzasadnionych przypadkach Najemca powinien kontaktować się z Administratorem Serwisu.

6.7. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Najemcę Wynajmujący, może odstąpić od umowy najmu. Najemca zobowiązuje się nie przekazywać wynajętego sprzętu w podnajem osobom trzecim.

6.8. Prezentowany Towaru Wynajmującego w Serwisie staje się nieaktywny, a tym samym niedostępna dla Najemców w następujących przypadkach:
a. Towar uległ zniszczeniu przez poprzedniego Najemcę
b. Wynajmujący usunie Prezentację Towaru, przed złożeniem oferty najmu przez Najemcę.

 

 1. PODATKI, CENY

 

7.1. Ceny towarów podane w serwisie www.GOOD-LOOK.pl są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT od towarów i usług.

 

 1. OPŁATY I KAUCJA

 

8.1. Opłaty za wynajem Towaru pobierane są z góry za cały okres wynajmu, zgodnie ze złożonym za pośrednictwem serwisu zamówieniem. Opłaty za wynajem Towaru liczone są za pełną dobę. Umowa najmu zawarta jest tylko na pełne dni.

 

8.2. W celu skutecznego dokonania rezerwacji Towaru w danym terminie niezbędne jest uiszczenie wszystkich opłat w tym kaucji zwrotnej za pośrednictwem przelewu tradycyjnego. W przypadku płatności przelewem Najemca jest zobowiązany dokonać go na minimum 7 dni od daty podpisania umowy oraz dostarczyć Wynajmującemu potwierdzenie wykonania przelewu minimum 7 dni przed wydaniem/wysłaniem sprzętu do Najemcy.

 

8.3. Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w przypadku niewywiązania się lub niedbałego wykonania umowy przez Najemcę. Kaucja zwrotna wynosi 50% ceny wypożyczonego towaru. Kaucja może być wykorzystana przez Wynajmującego na pokrycie strat wynikłych z realizacji umowy. Wynajmującemu przysługuje prawo potrącenia z kaucji dodatkowych kosztów wysyłki sprzętu do/od Najemcy oraz kosztów ewentualnych strat poniesionych w wyniku wysyłki kurierskiej sprzętu do/od Najemcy, zgodnie z cennikiem najmu Towarów znajdującym się w Serwisie. W przypadku uszkodzenia Towaru przez Najemcę lub przewoźnika, lub zwrotu brudnych Towarów kaucja zostanie pomniejszona o cenę czyszczenia i wartość strat w Towarze lub nie zostanie zwrócona.

 

8.4. W przypadku dokonania przez Najemcę uszkodzeń przedmiotu najmu w stopniu, który uniemożliwi dalsze jego wykorzystywanie, potrącona zostanie z kaucji równowartość zakupu nowego przedmiotu, który został uszkodzony. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Trwałe uszkodzenia tkanin plamami z wosku i czerwonego wina, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie podlegają procedurze potrącenia z kaucji kosztów ich usunięcia lub jeśli to nie będzie możliwe, zakupu nowych Towarów tej samej jakości.

 

8.5. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów, muszą one zostać odesłane czyste i wyprasowane (tkaniny), tj. w stopniu nadającym się do ponownego użycia. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji.

 

8.6. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, tj. sprawnym stanie technicznym, czystym i kompletnym oraz dokładnie spakowanym w oryginalnych opakowania w których je otrzymał. Za czyste rozumie się dekoracje umyte (bez śladów jedzenia oraz tłuszczu) oraz wypolerowane (szkło – bez śladów odcisków palców).

 

8.7. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w ciągu 7 dni roboczych, po otrzymaniu Towaru nieuszkodzonego, kompletnego i czystego, zapakowanego w oryginalny sposób, w jaki została wydana/wysłana Najemcy. W przypadku zwrotu uszkodzonego, niekompletnego lub brudnego sprzętu czas rozpatrzenia zwrotu kaucji może zostać wydłużony przez Wynajmującego do 14 dni.

 

8.8. W przypadku otrzymania Towaru na palecie, Najemca jest zobowiązany do zwrotu towaru oraz palety. Paleta, tak samo jak Towary, jest wypożyczana Najemcy na potrzeby transportu i obowiązują w jej przypadku wszystkie zasady niniejszego regulaminu. Najemca zobowiązuje się do zwrotu tej samej palety, na której otrzymał towar, w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku opłata za zniszczenie palety w kwocie 100 zł zostanie potrącona z kwoty kaucji.

 

 1. WYSYŁKA TOWARÓW

 

9.1. Najemca może samodzielnie odebrać od Wynajmującego i go zwrócić. Adres odbiorów oraz zwrotów:

Pułkowa 18, 15-143 Białystok

Odbiór może nastąpić nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia. Najemcy przysługuje prawo do samodzielnego zamówienia wybranej przez siebie firmy kurierskiej do odbioru zamówionego Sprzętu. Wynajmujący za dodatkową opłatą, na życzenie Najemcy może podjąć się wysyłki kurierskiej sprzętu do Najemcy. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia.

 

9.2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia Sprzętu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony w wyniku transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej zamówionej przez Wynajmującego na zlecenie Najemcy. Wszelkie ewentualne procesy reklamacyjne i odszkodowawcze związane z nieterminowym dostarczeniem, uszkodzeniem czy zniszczeniem Sprzętu przez firmę kurierską, leżą po stronie Najemcy.

 

9.3. W przypadku uszkodzenia Towarów podczas transportu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty e-mail na adres:

info@GOOD-LOOK.pl

 

9.4. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu sprzętu do 2 dni po dacie wydarzenia przez Najemcę, dotyczy to również nieterminowego (z winy Najemcy) nadania kurierowi przesyłki zwrotnej, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą za każdą kolejną rozpoczętą dobę przedłużenia okresu najmu, zgodnie z cennikiem najmu Towarów znajdującym się w Serwisie. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.

 

9.5. O fakcie wysłania Towaru przez Wynajmującego Najemca informowany jest wiadomością e-mail. Zgodnie z Regulaminem standardowe przesyłki powinny zostać doręczone do adresata w przeciągu 2 dni roboczych od daty nadania.

 

9.6  Zmiany ilości zamawianych produktów można dokonać maksymalnie na 14 dni roboczych  przed dniem wysyłki o maksymalnie +/-15% (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru). W celu dokonania takiej korekty, prosimy o przesłanie informacji mailowej na adres: info@GOOD-LOOK.pl . Administrator każdorazowo zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiej dyspozycji, bez podania przyczyny. Administrator zrobi wszystko co możliwe, aby spełnić taką prośbę.

 

 1. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 

10.1. Polityka ochrony prywatności Serwisu zawarta jest w Zakładce RODO i polityka prywatności, i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

 

10.2. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Najemców będą przekazywane Wynajmującemu tylko w celu związanym z realizacją umowy najmu lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności.

10.3. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

10.4. Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne Użytkownikom Serwisu.

 

 1. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO I NAJEMCY

 

11.1. Wynajmujący wystawiając Towar do najmu, dysponuje Towarem i jest go w stanie wysłać do Najemcy w terminie określonym w zawartej umowie najmu oraz na czas najmu wskazany w zawartej umowie najmu. W przypadku, gdy Wynajmujący otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku towarów do jednego, tego samego najemcy, Wynajmujący uczyni co tylko możliwe, aby zamówione Towary wysłać jedną przesyłką o ile gabaryty najmowanego sprzętu na to pozwolą.

11.2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do załączenia do wysyłanego towaru informacji reklamowych, ulotek, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu strony www itp. i innych które umożliwiłby komunikację pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.

 

11.3. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem (do celu do jakiego towar jest przygotowany i przeznaczony) i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego wykorzystania lub transportu (również za pośrednictwem firmy kurierskiej) wynajętego sprzętu oraz jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z naprawą przedmiotowego sprzętu, jego odkupieniem lub przywróceniem go do stanu pierwotnego (bez wad użytkowych).

 

11.4. Najemca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia przedmiotów najmu przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i innymi zdarzeniami losowymi. W przypadku uszkodzenia w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub utraty własności Wynajmującego przez Najemcę lub zaproszonych gości, odpowiedzialność ponosi Najemca. W takim przypadku wynajmujący ma prawo żądać zwrotu towaru w trybie natychmiastowym, nie dokonując zwrotu wypłaconego kosztu najmu. Obciążenie za zniszczone elementy dekoratorskie nastąpi na podstawie cennika zniszczeń.

 

11.5. Wynajmujący po otrzymaniu zwróconego sprzętu zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczenia lub zwrotu brudnego sprzętu, Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Najemcy w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

 

11.6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki.

 

11.7. Odpowiedzialność Wynajmującego na podstawie zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy ograniczona jest kwotowo do wysokości czynszu najmu wpłaconego przez Najemcę. Roszczenia Najemcy z tytułu niewłaściwego wykonania umowy wygasają z upływem 7 dni od faktycznego terminu zwrotu sprzętu.

 

 1. OPIS TOWARÓW

 

12.1. Towary objęte usługami GOOD LOOK weddings & events, są dokładnie opisane. Wynajmujący zobowiązuje się dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do najmu, opatrując każdy wystawiony Towar minimum 1 zdjęciem przedstawiającym Towar, jak również w wystarczający i zgodny z prawdą opis oddający cechy Towaru.

12.2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez Wynajmującego.

 

12.3 Wynajmujący przekazuje w użytkowanie Najemcy sprzęt bez wad użytkowych, sprawny technicznie, używany, zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Zawierając niniejszą umowę Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym sprzętu i nie zgłasza uwag co do jego jakości oraz stanu i oświadcza, że został poinformowany, o możliwości obejrzenia sprzętu przed zawarciem umowy w miejscu odbioru sprzętu (ul. Pułkowa 18, 15-143 Białystok) po uprzednim indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godziny.

 

12.4. Kolory oraz wygląd produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie obiektów i styl obróbki fotografa.

 

 1. LEGALNOŚĆ

 

13.1. Oferując do najmu Towary Wynajmujący potwierdza, iż jest ich właścicielem i jest uprawnionym do przekazania w najem tych towarów każdemu, kto zawrze umowę najmu tych towarów oraz dokona płatności wynikającej z umowy najmu i dokona wpłaty kaucji na zasadzie niniejszego Regulaminu.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 

14.1. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są rzeczywistym odzwierciedleniem stanów magazynowych.

14.2. Wynajmujący, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane w najem Towary, wszelkie roszczenia związane z najmowanymi towarami, niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych wynikające z tzw. błędu ludzkiego.

14.3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu.

14.4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usunięcia z oferty każdego Towaru, w każdym czasie.

 

14.5. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Wynajmujący nie będzie w stanie dostarczyć Towarów najmu zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Wynajmujący zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne. Zaproponuje produkty zastępcze, częściową realizację umowy najmu, własny transport w zależności od zaistniałej sytuacji. Najemca ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Najemcę zadatek zostanie mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

 

15.1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem oraz konta Użytkowników należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.

15.2. Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty (w tym regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ochrona prawa własności Serwisu dotyczy również wszelkich materiałów, które dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.

15.3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem par. 15.2 niniejszego regulaminu.

 

 1. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 

16.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do Serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

16.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej uprzednio umowy najmu

16.3. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU

 

17.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub niezaakceptowania Regulaminu.

17.2. W przypadku zgłoszenia braku akceptacji nowych warunków Regulaminu następuje ograniczenie funkcjonalności konta i usunięcie konta Użytkownika, bez możliwości ponownego składania zamówień.

17.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

17.4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

18.1.  W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość bez podania przyczyn. W przypadku zawarcia umowy o której mowa w powyższym regulaminie  w ramach Serwisu www.GOOD-LOOK.pl, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Podstawa prawna: Art. 38 ustawy o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

18.2. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy. Wynajmujący ma obowiązek zrealizować złożone przez Najemcę zamówienia w okresie obowiązywania umowy najmu.

18.3. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Serwisu w przypadku: łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, działania na szkodę Serwisu i/lub Administratora i innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Administratora.

18.4. Koniec terminu wypowiedzenia Umowy przypada na dzień kolejny po upłynięciu terminu wypowiedzenia.

 

 1. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

19.1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
– pisemnej na adres: GOOD LOOK Karol Wyszyński, ul. Pułkowa 18, 15-143 Białystok
– za pomocą odnośnika “Dodaj zgłoszenie” dostępnego na stronie Serwisu.

19.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą odnośnika ”Dodaj zgłoszenie” dostępnego na stronie Serwisu lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

19.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

19.4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

19.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.

 

 1. SPORY

 

20.1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. WAŻNOŚĆ

 

21.1. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.