RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

1. Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Karol Wyszyński, zamieszkały w Białymstoku, ul. Pułkowa 18, 15-143 Białystok, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GOOD LOOK Karol Wyszyński (posługujący się nazwą handlową: GOOD LOOK weddings & events), adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Pułkowa 18, 15-143 Białystok, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod następującym numerem (będącym jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej):

NIP: 8461623890, tel. +48 606-639-445, e-mail: info@GOOD-LOOK.pl

 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt z osobami zainteresowanymi usługą dekoracji, usługą wypożyczenia, szkolenia i umożliwienie osobom zainteresowanym, rejestracji na wykonanie ww. usług. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

 

3. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, ew. adresu dostawy zamówienia, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, numer konta bankowego (do zwrotu kaucji), nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasła.

W przypadku rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej w celu rejestracji wymaganymi danymi są: nazwa, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie oraz hasła, a także: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP oraz adres jego siedziby. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie powyżej wymienionych danych jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu

 

4. Administrator zapewnia Użytkownikom, w szczególności, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres e-mail: info@GOOD-LOOK.pl stosowną wiadomość. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zapytania, przedstawienia oferty lub podpisania i realizacji umowy na usługę dekoracji, usługę wypożyczenia, szkolenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie zapytania, oferty ani podpisanie oraz realizacja umowy.

 

5. Dane podawane przez Użytkownika są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Serwisu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Najemcą w ramach obsługi zamówienia oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług najmu.

 

6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika.

 

7. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. W celu korzystania ze sklepu internetowego www.GOOD-LOOK.pl należy spełnić co najmniej poniższe wymagania technicznie: a) przeglądarka Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji b) włączona obsługa języka Javascript, c) włączona obsługa ciasteczek i danych stron.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wysłania odpowiedzi na zapytanie, realizacji umowy najmu, przedstawienia oferty usług dekoratorskich lub przeprowadzenia szkolenia – wykonania umowy, jej rozliczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez jej strony, o ile z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie wynika dłuższy okres przechowywania tych danych. Administrator danych osobowych nie przekazuje ani nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu